Podmienky používania

týkajúce sa bez bezplatného on-line poskytovania informačných materiálov.

I. Všeobecne:

 1. Ďalej uvedené podmienky používania sa vzťahujú na informačné materiály, ktoré poskytuje spoločnosť Festool GmbH a/alebo spoločnosť TTS Tooltechnic Systems Unternehmensgruppe (ďalej len Festool) on-line.
 2. Poskytovanie informačných materiálov, predovšetkým brožúr, newslettrov, EKAT (katalógu náhradných dielov), konštrukčných plánov, návodov na obsluhu, aplikačných príkladov, technických údajov, animácií, videonahrávok, tlačových a obrazových podkladov (ďalej len materiálov) je bezpodmienečne viazané na nasledujúce podmienky.
 3. Za súhlas s podmienkami používania sa považuje najneskôr prijatie, resp. stiahnutie materiálov, pričom tieto podmienky platia aj pre budúce používanie.
 4. Za chyby softvéru a hardvéru, ktoré vzniknú pri on-line prenose materiálov alebo používaní nášho systému, neručíme.

II. Právo používania:

 1. Materiály, ktoré on-line poskytla spoločnosť Festool, ostávajú navždy vlastníctvom spoločnosti Festool, príp. autora a sú chránené autorskými právami.
 2. Používateľovi je poskytnuté neexkluzívne právo na používanie.
 3. Právo používania materiálov zahŕňa:

a)    právo na zobrazovanie, vytlačenie a odosielanie,

b)    obmedzené právo na spracovanie, t. j. právo meniť obrazový materiál použitím analógových alebo digitálnych spôsobov spracovania vzhľadom na veľkosť obrázku (zmenšenie, zväčšenie, orezanie), hodnoty farieb, kontrastu, jasu, ak sa tým nezmení výpovedná hodnota obrázka. Iné zmeny obrazového materiálu si vyžadujú predchádzajúci súhlas firmy Festool alebo autora.

 1. Materiály sa v žiadnom prípade nesmú používať na protizákonné, pornografické, nemravné alebo práva porušujúce účely. 
 2. Vlastné komerčné používanie alebo používanie tretími stranami je zakázané, pokiaľ nie je v nasledujúcich ustanoveniach alebo inou písomnou formou dohodnuté inak. Platí to predovšetkým pre šírenie na internete a ponúkanie stiahnutia na iných miestach.
 3. Toto šírenie je možné len s uvedením odkazu na webovú stránku spoločnosti Festool. 
  Pri uvedení odkazu je používateľ povinný na svojej stránke uviesť ako zdroj spoločnosť „Festool (www.festool.sk)“.
 4. Poskytnutím materiálov sa neposkytuje právo na zmeny alebo iné úpravy materiálov ako celku alebo ich častí.
 5. Ak používateľ poruší predchádzajúce ustanovenia, ručí za náhradu škody a je povinný oslobodiť spoločnosť Festool od akýchkoľvek nárokov tretích strán.
 6. V prípade, že je používateľovi známe komerčné používanie, neoprávnené kopírovanie, zmeny alebo iné spracovávanie či neoprávnené šírenie, bude o tom spoločnosť Festool okamžite informovať.

III. Využívanie alebo tvorba tlačových článkov:

 1. Pri tlačových článkoch vytvorených používateľom preberá používateľ zodpovednosť za znenie textu, predovšetkým ručí za dodržanie autorských práv a práv na ochranu osobných údajov. Používateľ je povinný spoločnosť Festool oslobodiť od nárokov tretích strán.
 2. Pri používaní tlačových a obrazových materiálov v súvislosti s tlačovými článkami musia byť tieto vždy výrazne a nezameniteľne označené poznámkou o autorských právach „Foto Festool GmbH“.
 3. Po uverejnení tlačových textov je potrebné na žiadosť spoločnosti Festool obratom a bezplatne poskytnúť jeden exemplár tlačovému oddeleniu Festool.

IV. Hypertextové odkazy:

 1. Webová stránka Festool môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Festool nepreberá zodpovednosť za obsahy týchto webových stránok, ani sa s týmito webovými stránkami a ich obsahmi nestotožňuje. Firma Festool pri prvom použití externých odkazov preverila cudzie obsahy so zreteľom na prípadné porušovanie práv. V danom čase nebolo porušovanie práv zrejmé. Ak sa zistí porušenie práv, takéto externé odkazy budú okamžite vymazané.

V. Záruka, ručenie:

 1. Ručenie za to, že materiály neobsahujú vecné či právne chyby, predovšetkým že sú bezchybné, správne a neobsahujú ochranné či autorské práva tretích strán, že sú úplné a/alebo môžu byť použité, je vylúčené. Uvedené neplatí, ak je dôvodom výskytu chýb úmysel, hrubá nedbanlivosť alebo klamstvo.
 2. Nároky používateľa na náhradu škody z akéhokoľvek právneho dôvodu, predovšetkým z dôvodu porušenia zmluvy, sú vylúčené. Neplatí to, ak ide o úmysel, hrubú nedbanlivosť, absenciu prisľúbených vlastností alebo porušenie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku.
 3. Ručenie za nepriame škody je medzi stranami vylúčené.
 4. Pred stiahnutím materiálov zaistí používateľ pre vlastnú ochranu a ochranu pred vírusmi na webovej stránke Festool primerané bezpečnostné opatrenia a antivírusový program.

VI. Záverečné ustanovenia:

 1. Pokiaľ je objednávateľom podnikateľ v zmysle Obchodného zákonníka, je výlučným miestom príslušného súdu sídlo spoločnosti Festool.
 2. Platí nemecké právo.
 3. Spoločnosť Festool si vyhradzuje právo na okamžitú zmenu aktuálne poskytovaných materiálov. Ďalej si Festool vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených podmienok pri zachovaní primeranej lehoty.

(Stav 06/2016)