Kúpte si náradie Festool počas propagačného obdobia od 1. júla 2019 do 31. augusta 2019 a ušetríte až 100 €. Je to jednoduché:

Ušetrite 25, 50 alebo 100 €

Prehľad všetkého náradia vrátane čísel dielov a čiastky Cashback

Poznámka: Toto PDF obsahuje len aktuálne portfólio Festool. Súčasťou akčnej ponuky je samozrejme aj ďalšie náradie, ktoré môžete zakúpiť u svojho predajcu. Pre kompletný prehľad kliknite na tlačidlo „Vyžiadajte si teraz“.

Stiahnuť PDF

Záruka all-inclusive

Vaše plus z hľadiska výkonu.

Po registrácii bude vaše novo kúpené náradie počas prvých troch rokov kompletne poistené: 1 

 • Kompletná oprava zdarma.2
 • Náhrada pri krádeži
 • Garantovaná originálna súčiastka
 • Vrátenie peňazí
 • Zaregistrovať náradie

  Podmienky účasti na akcii Festool Cashback („Akcia“)

  Účastník svojou účasťou na akcii vyjadruje súhlas s podmienkami účasti.

  1. Usporiadateľ
  (1) Usporiadateľom akcie je spoločnosť Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Nemecko, („Usporiadateľ“).
  (2) Usporiadateľ poveril na priebeh akcie agentúru marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim („Agentúra“).

  2. Oprávnenie na účasť
  (1) Na akcii sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike („Krajina účasti“).
  (2) Z účasti na akcii sú vylúčení predajci, ich zamestnanci, vedúci zamestnanci a zástupcovia, taktiež ich pridružené spoločnosti a zamestnanci usporiadateľa a ich pridružených spoločností.

  3. Predmet akcie
  (1) Koncoví zákazníci, ktorí si v období trvania akcie od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 kúpia akciový výrobok (pozri bod 4) u predajcu v krajine účasti a zapoja sa do akcie najneskôr do 13. 9. 2019, dostanú v závislosti od zakúpeného výrobku vrátenú platbu („Cashback“) vo výške sumy uvedenej v tabuľke „Akciové výrobky“.
  (2) Do akcie môžu byť zapojené najviac štyri akciové výrobky na jednu osobu. V rámci tejto akcie môže byť Cashback uplatnený na jeden akciový nástroj iba raz. Bude prebiehať porovnanie e-mailových adries, duplicitných adries a overovacie číslo. Na akcii sa môžu zúčastniť najviac 4 osoby z jednej domácnosti/podniku. Viacnásobná účasť v rozpore s týmito podmienkami účasti, ako aj iné manipulačné praktiky sú dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka z akcie.

  4. Akciové výrobky
  Cashback bude vyplatený v súlade s pravidlami uvedenými v týchto podmienkach účasti pre výrobky uvedené v zozname akciových výrobkov (na stránke www.festool.sk/cashback) vo výške uvedenej pri konkrétnom výrobku. Za akciový výrobok sa považuje výlučne nový tovar; použité výrobky nie sú súčasťou akcie. Vylúčené sú tiež leasingové výrobky.

  5. Účasť na akcii
  (1) Koncový zákazník sa môže zúčastniť akcie v prípade, ak riadne a úplne poskytne alebo sprístupní do 13. 9. 2019 na stránke akcie www.festool.sk/cashback nasledujúce údaje:
  - Meno a adresa účastníka
  - E-mailová adresa účastníka
  - Overovacie číslo akciového výrobku
  - Scan alebo fotografia faktúry alebo podobného dokladu o kúpe, na ktorej je jasne uvedený dátum kúpy a názov tovaru
  - Údaje o bankovom účte na poukázanie platby Cashback (majiteľ účtu, IBAN a BIC)
  (2) Potvrdenie dodacieho listu alebo účtenka nie sú uznané ako dostatočný doklad o kúpe. Okrem toho nesmie byť doklad o kúpe vystavený na inú osobu ako na účastníka akcie.
  (3) Ak podlieha Cashback zdaneniu, povinnosť odviesť daň pripadne príjemcovi (koncovému zákazníkovi).
  (4) Po doručení účastníckych dokumentov obdrží účastník od agentúry e-mailom potvrdenie o doručení. Agentúra je oprávnená kontaktovať účastníka v prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s priebehom akcie e-mailom alebo listom.
  (5) Ak potrebné údaje neboli dodané včas, sú nečitateľné, neúplné alebo iným spôsobom nesprávne, zaniká nárok na účasť.

  6. Vyplatenie Cashbacku
  (1) Overenie, či vzniká nárok na Cashback a vyplatenie Cashbacku na účet uvedený účastníkom, je v kompetencii agentúry.
  (2) Platba bude vykonaná najneskôr do šiestich (6) týždňov od prijatia úplných a včas doručených dokumentov.
  (3) V prípade nesprávne uvedených bankových údajov poskytnutých účastníkom nevzniká nárok na nový prevod.
  (4) Nárok na vyplatenie Cashbacku je neprenosný. Vyplatenie v hotovosti alebo vecnou formou je vylúčené.

  7. Povinnosť vyplatenia v prípade vrátenia tovaru
  Ak zákazník výrobok zapojený do akcie do šiestich mesiacov vráti, nárok na Cashback odpadá. Platby, ktoré už boli zrealizované, je povinný vrátiť.

  8. Ochrana osobných údajov
  (1) Údaje poskytnuté účastníkmi v priebehu akcie usporiadateľ a agentúra zhromažďujú, uchovávajú, spracúvajú a používajú výlučne na realizáciu akcie, ako je uvedené v týchto podmienkach účasti. Účastníci môžu súhlas na uchovávanie, spracovanie a používanie svojich osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať na adrese TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Germany) alebo na e-mailovej adresedata-protection@festool.com. Následne budú všetky údaje daného účastníka vymazané – ďalšia účasť na akcii už, žiaľ, nie je možná.
  (2) Osobné údaje účastníkov nie sú poskytované tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na účely realizácie akcie.
  (3) Po ukončení akcie budú osobné údaje účastníkov vymazané, pokiaľ nevzniknú zákonné požiadavky na ich uchovávanie. Ak účastník v súvislosti s akciou súhlasil so zasielaním reklamných a informačných materiálov tak, že označil krížikom príslušné políčko, použije spoločnosť TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, prípadne jej pridružená spoločnosť osobné údaje účastníka na tieto účely. Súhlas so zasielaním reklamných a informačných materiálov môže účastník – s nastávajúcou účinnosťou – kedykoľvek odvolať. Žiadosť o odvolanie súhlasu treba adresovať na: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Germany) alebo e-mailom na data-protection@festool.com.

  9. Iné
  (1) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo predčasné ukončenie tejto akcie bez predchádzajúceho upozornenia.
  (2) Tieto podmienky účasti podliehajú nemeckému právu s vylúčením Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Všetky právne spory budú spravované v rámci jurisdikcie sídla spoločnosti usporiadateľa.
  (3) Ak sa jedno alebo viac ustanovení týchto podmienok účasti stane neplatným, platnosť zostávajúcich ustanovení tým nie je dotknutá.
  (4) Počas akčné doby môže byť Cashback tiež kombinovaný s našou 18V akciou.
  (5) V prípade otázok o priebehu akcie sa prosím obráťte na festool.cashback@markenmehrwert.com

  1. Záruka all-inclusive platí pre všetky náradia Festool, zaregistrované do 30 dní od kúpy. Platia záručné podmienky firmy Festool, ktoré nájdete na www.festool.sk/servis/záručné-podmienky.
  2. „Kompletná oprava zdarma“ sa vzťahuje tiež na akumulátory a nabíjačky, ale nie na ďalší spotrebný materiál, príslušenstvo a na demontované zariadenia, ani na škody spôsobené nesprávnym použitím, použitím neoriginálnych dielov a škody spôsobené dlhodobým nadmerným zaťažovaním.