Vytvoriť PDF

Záručné podmienky „Záruka all-inclusive“ a dodatočné služby Festool

Stav: 02.01.2017

Blahoželáme Vám ku kúpe nového zariadenia značky Festool. Od 2. 4. 2013 získavate zaregistrovaním zariadenia značky Festool cez internet na servisné služby Záruka all-inclusive kompletnú opravu zadarmo od dátumu kúpy a máte nárok na dodatočné servisné služby. Zaregistrovaním prostredníctvom internetu súhlasíte s nasledujúcimi Záručnými podmienkami.

I. Všeobecné podmienky a registrácia

1.1. Ak nie je v nasledujúcom bode 1.7 a bode 3.1 výslovne uvedené inak, poskytuje Vám Festool GmbH (ďalej iba „Festool“) úspešnú registráciu na všetky nové elektrické a pneumatické stroje Festool (ďalej ako „náradie“) záruku ochrany nákladov a ďalšie servisné služby na základe týchto podmienok za predpokladu, že ste koncovým zákazníkom, a to ako fyzická alebo právnická osoba, s bydliskom (sídlom) na Slovensku. Festool neposkytuje záruku alebo ďalšie servisné služby partnerským obchodníkom, komerčným požičovniam náradia a malopredajcom.

1.1.1. Uvedené podmienky platia tiež pre elektrické náradie značky Protool (ďalej taktiež ako „náradie“).

1.1.2. Uvedené podmienky platia tiež pre akumulátory a nabíjačky akumulátorov, ktoré ste si obstaral po 01.01.2015 (ďalej ako „náradie“) za predpokladu, že nasledujúce ustanovenie k nim neobsahujú žiadnu odchýlku.

1.2. Predpokladmi na zaregistrovanie sú:

  • kúpa u autorizovaného partnerského predajcu Festool
  • zaregistrovanie cez internet na internetovej stránke www.festool.sk/servis , v priebehu 30 dní po dátume uvedenom na originále dokladu o kúpe.

1.3. Po úspešnej registrácii obdržíte servisný certifikát (potvrdenie o záruke) v elektronickej alebo písomnej forme. Ten sa vzťahuje vždy iba na registrované náradie.

1.4. Týmito podmienkami záruky vám Festool GmbH priznáva dodatočné práva, ktoré vznikajú okrem zmluvných a zákonných nárokov na odstránenie nedostatkov. S týmito podmienkami záruky nie je spojené zrušenie platnosti, obmedzenie alebo iná zmena zmluvných alebo zákonných práv na odstránenie nedostatkov.

1.5. Poskytnutie záručných výkonov alebo dodatočných servisných výkonov a služieb nepredlžuje záručnú lehotu a ani nemá za následok vznik novej záručnej lehoty. To isté platí pre premlčanie zmluvných alebo zákonných práv na odstránenie nedostatkov.

1.6. V prípade, že by ste ukončili nákup registrovaného zariadenia alebo ho stornovali, či už zrušením zmluvy, odvolaním, napadnutím zmluvy alebo odstúpením, bude dotknuté zariadenie zo záruky vylúčené.

1.7. Pre akumulátory, prípadne nabíjačky akumulátorov, ktoré ste si obstaral po 1. 1. 2015, nie je žiadna zvláštna registrácia, popísaná v bode 1, nutná. Namiesto registrácie je však predpokladom uplatnenia servisných a záručných podmienok, že priložíte originálny nákupný doklad podľa bodu 2.5. Ostatné všeobecné podmienky platia naďalej. 

II. Záručné podmienky služby Kompletná oprava zadarmo

2.1. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dátumom uvedeným na vašom origináli dokladu o kúpe.

2.2. V prípade uplatnenia záruky vám Festool poskytne v priebehu záručnej lehoty záruku podľa výberu Festool, bezplatnou výmenou poškodených dielov alebo bezplatnou výmenou zariadenia (záruka ochrany nákladov). Ďalšie nároky vyplývajúce zo záruky nie sú do takejto miery dostupné.

2.3. Prípad uplatnenia záruky nastáva vtedy, keď

  • dodané zariadenie preukázateľne nie je bez chýb materiálu alebo výroby.
  • sú opotrebovávané diely (najmä uhlíkové kefky, guľôčkové ložiská, gumené manžety, akumulátory, tesniace krúžky a spínače, prepínače alebo vypínače) preukázateľne poškodené prirodzeným opotrebovaním pri riadnom používaní zariadenia. Konečný zoznam dielov spadajúcich do rozsahu záruky si môžete pozrieť v katalógu náhradných dielov, na internetovej stránke www.festool.sk/service.

2.4. Prípad uplatnenia záruky nenastáva najmä

  • v prípade poškodenia spotrebných materiálov a príslušenstva, predovšetkým u brúsnych tanierov, brúsnych dosiek, plug-it káblov, pílových kotúčov, fréz, miešacích metiel, rezacích nožov, rezacích súprav a vŕtacieho náradia.
  • ak bola pri pripájaní, inštalácii, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, používaní a údržbe zariadení spôsobená odchýlka od návodu na obsluhu a iných podkladov pre jednotlivé zariadenia.
  • pri inom neodbornom používaní, najmä pri pôsobení vonkajšieho násilia (najmä pri páde alebo náraze).
  • pri nedostatkoch na zariadeniach, ktoré boli zapríčinené najmä použitím častí príslušenstva alebo náhradných dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi.
  • pri zariadeniach, na ktorých boli vykonané zmeny alebo doplnenia, najmä pri zariadeniach, ktoré boli rozobraté.
  • pri kontinuálnom používaní s príliš intenzívnym opotrebovaním, najmä v priemyselnej trvalej prevádzke alebo pri pretrvávajúcom nadpriemernom preťažovaní zariadenia.

2.5. Rozsah a uplatňovanie nárokov vyplývajúcich zo záruky

Nároky vyplývajúce zo záruky musia byť voči Festool GmbH uplatnené bezodkladne po zistení nedostatku a v priebehu záručnej lehoty, v písomnej forme. Na tento účel je potrebné kompletne predložiť alebo zaslať príslušné náradie spolu s originálom dokladu o kúpe, ktorý musí obsahovať dátum kúpy a označenie výrobku, priamo u predávajúceho alebo na niektorom stredisku pre zákazníkov, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.festool.sk/servis.

2.6. Povinnosti spojené s kontrolou a oznámením zo strany podnikateľov

Ak ste zariadenie zakúpili ako podnikateľ, tak sa pri nárokoch vyplývajúcich zo záruky predpokladá, že ste zariadenia bezprostredne po obdržaní skontrolovali a že ste spoločnosti Festool GmbH oznámili rozpoznateľné nedostatky bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch týždňov po zakúpení zariadení a že skryté nedostatky ste písomne oznámili bezodkladne po ich zistení. Za podnikateľa ste považovaný vtedy, keď ste pri uzatváraní kúpnej zmluvy jednali z pozície výkonu vašej živnostenskej alebo samostatnej profesijnej odbornej činnosti. Platí to tak pre fyzické, ako aj právnické osoby a právne osobné spoločnosti. 


III. Dodatočné servisné služby od firmy Festool pre vás:

3. Náhrada krádeže

3.1. V prípade krádeže Vám jednorazovo dodáme nové zariadenie ako náhradu za odcudzené zariadenie, bez dodatočných nákladov na poistenie a za poplatok spojený so spoluúčasťou vo výške 100 €. Túto službu poskytuje Festool GmbH pre všetky úspešne zaregistrované zariadenia značky Festool počas 36 mesiacov od dátumu uvedeného na origináli Vášho dokladu o kúpe. Vymenené zariadenie už opätovne nepodlieha ochrane proti krádeži. Pre vymenené náradie už nemožno znovu prihlásiť záruku. Na vymenené náradie sa vzťahuje zostávajúca doba záruky, ktorá platila pre ukradnuté náradie (vypočítaná podľa pravidiel uvedených v čísle 2.1 po odpočítaní už uplynulej záručnej doby), služby Záruka all-inclusive. Vymenené náradie ovšem už znova nespadá pod ochranu proti krádeži. Zákonné nároky týkajúce sa vád pre vymenené náradie zostávajú nedotknuté.

3.2. Na uplatnenie nároku vyplývajúceho z tejto služby je potrebné krádež bezodkladne oznámiť príslušným policajným úradom. Oznámenie je potrebné predložiť spolu so servisným certifikátom v priebehu piatich dní po krádeži u vášho partnerského predajcu značky Festool. Ten požiada spoločnosť Festool GmbH o vydanie podkladov potrebných na overenie.

3.3. Po úspešnom overení vás bude spoločnosť Festool GmbH informovať o stave a po schválení zo strany Festool GmbH si môžete u svojho partnerského predajcu vyzdvihnúť nové zariadenie, po zaplatení vyššie uvedeného poplatku vyplývajúceho zo spoluúčasti.

4. Vrátenie peňazí

4.1. V priebehu 15 dní od dátumu uvedeného na originále dokladu o kúpe môžete zariadenie, ktoré je zaregistrované, nepoškodené a mierne opotrebované, ako aj kompletné podľa rozsahu danej dodávky, vrátiť v jeho pôvodnom obale a s predložením servisného certifikátu Vášmu partnerskému predajcovi Festool, ktorý Vám vyplatí kúpnu cenu. Túto službu je možné využiť na každý typ stroja len raz.

4.2. V opodstatnených prípadoch, najmä pri nadpriemernom opotrebovaní, môže partnerský predajca Festool odmietnuť vyplatenie kúpnej ceny dovtedy, kým daný prípad nepreverí a neschváli Festool GmbH.

5. Garantovaná originálna súčiastka

Ručíme za to, že po ukončení výroby niektorého zariadenia sú dostupné náhradné diely ešte najmenej 10 rokov. Ak by nebolo možné dodržanie tohto sľubu zo strany Festool GmbH, dostanete ako náhradu porovnateľné nové zariadenie z aktuálneho sortimentu, bez vyfakturovania. Vaše doterajšie zariadenie prechádza do nášho vlastníctva.

IV. Záverečné ustanovenia

6. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sme získali na základe registrácie Vášho náradia pre služby Záruka all-inclusive, budú uložené, spracované alebo používané výhradne pre poskytovanie s tým spojených služieb. Všetky údaje bude používať spoločnosť Festool as ňou spojené spoločnosti [najmä TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a ďalej spoločnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com]. Údaje nebudú poskytnuté iným cudzím spoločnostiam ani iným spôsobom používané na reklamné účely.

7. Zmena údajov o zákazníkovi

V prípade zmeny Vašich zákazníckych údajov Vás firma Festool prosí o ich okamžitú zmenu aj v konte MyFestool, na internetovej stránke www.festool.sk alebo o okamžité oznámenie prostredníctvom kontaktného formulára na našej internetovej stránke www.festool.sk, telefonicky prostredníctvom servisného čísla +420 481 645 167 alebo poštou, zaslaním na adresu Festool CZ s.r.o., Chelčického 1932, CZ- 470 37 Česká Lípa. Náklady, ktoré vzniknú navyše z dôvodu zastaralých údajov o zákazníkovi, nemôže na seba prevziať spoločnosť Festool GmbH.

8. Zmeny služieb

Festool GmbH si vyhradzuje právo zastaviť, doplniť alebo zmeniť záruku a servisné služby alebo tieto podmienky servisu v celku alebo čiastočne, pri dodržaní primeranej lehoty, pri výskyte závažného dôvodu aj bez dodržania takejto lehoty, s primeraným prihliadnutím na Vaše záujmy.

9. Iné

9.1. Platí právo Spolkovej republiky Nemecko, s vylúčením dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

9.2. Pre všetky právne spory vyplývajúce zo záruky je miestne príslušný súd v mieste sídla Festool GmbH.

9.3. Ak by bolo niektoré ustanovenie tejto záruky úplne alebo čiastočne neúčinné alebo nerealizovateľné, alebo ak by sa v tejto záruke nachádzala neúplnosť či nejasnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinného alebo nerealizovateľného ustanovenia sa za dohodnuté považuje také účinné alebo realizovateľné ustanovenie, ktoré je najbližšie účelu neúčinného alebo nerealizovateľného ustanovenia. V prípade neúplnosti alebo nejasnosti sa za dohodnuté považuje také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo dohodnuté podľa účelu tejto záruky.